Praktijk voor gezondheidspsychologie

Veilig aanmelden

Tarieven

Een nieuw bekostigingssysteem per 1 januari 2022: het Zorgprestatiemodel
Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen.  In ieder geval is het van belang om te weten dat vanaf 2022 het eigen risico niet langer per traject wordt aangesproken, maar per kalenderjaar. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt over een behandeltraject twee keer het eigen risico moet betalen, namelijk wanneer tijdens de behandeling de grens van het kalanderjaar overschreden wordt.  Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u hier.

Hier onder vindt u informatie over de tarieven zoals die gelden tot en met 2021.

Volwassenen
In 2021 heeft u - wanneer bij u sprake is van psychische stoornissen - vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Het eigen risico kunt u zelf in stapjes verhogen tot maximaal € 885.

Als uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekering gaat de rekening naar de zorgverzekeraar.  Als uw behandelaar geen contract heeft gaat de rekening naar uzelf, en moet u die indienen bij uw verzekeraar. Er gelden dan andere tarieven, en u moet meestal een gedeelte zelf betalen (+/- 30% ). Voor verzekeraars waarmee de behandelaar geen contract heeft afgesloten worden de NZA vastgestelde maximum tarieven voor de GB-GGZ en de SGGZ gehanteerd. Check bij uw verzekeraar welk percentage deze hanteert van het NZA tarief, waarvan dan weer dat gedeelte vergoed wordt. Verzekeraars hanteren namelijk eigen percentages. Klik voor hier voor de tarieven in de GB-GGZ.  U vindt hier de tarieven voor de SGGZ. 

Voor een behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig. U heeft geen verwijzing nodig als u de behandeling zelf gaat betalen.

Tarieven in de basis GGZ
In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: basis-ggz kort, basis-ggz middel, basis-ggz intensief, basis-ggz chronisch. Uw psycholoog deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw therapeut stelt. Het kan voorkomen dat de behandeling meer tijd kost dan aanvankelijk werd gedacht. In dat geval kan de psycholoog opschalen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling, deze wordt achteraf gefactureerd. De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten.  Elke prestatie heeft een maximumtarief. 

De maximumtarieven staan hieronder weergegeven. Van deze bedragen declareert uw zorgverlener een percentage. Dit percentage is afhankelijk van de afspraken die de zorgverlener heeft met uw zorgverzekering.

 Prestatie           Maximumtarief
Kort                    € 522,13
Middel              € 885,01
Intensief           € 1.434,96
Chronisch         € 1.380,49

 Tarief van een Onvolledig behandeltraject
Soms wordt na de intake besloten om niet over te gaan op behandeling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er geen sprake blijkt te zijn van een DSM-stoornis, als vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat behandeld moet worden binnen de gespecialiseerde GGZ of als besloten wordt in een vroegtijdig stadium (binnen 120 minuten) de behandeling te stoppen. Dit wordt een onvolledig behandeltraject genoemd.

Hieronder ziet u het maximumtarief voor een onvolledig behandeltraject. Van dit bedrag declareert uw zorgverlener een percentage. Dit percentage is afhankelijk van de afspraken die de zorgverlener heeft met uw zorgverzekering.

Prestatie                                          Maximumtarief
Onvolledig behandeltraject        € 228,04

Tarieven in de gespecialiseerde GGZ
In de S GGZ is er geen limiet aan de tijdsduur, maar deze is bedoeld voor zwaardere problematiek. In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie, of DBC in de Specialistische GGZ), deze wordt achteraf gefactureerd. Voor een DBC wordt de tijd geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw therapeut heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Kinderen en jongeren
Kinderen en Jongeren vallen niet meer onder de zorgverzekeraar als het gaat om hun GGZ zorg, maar onder de gemeenten. De vergoeding valt bij kinderen en jongeren dus ook niet onder het eigen risico. De huisarts en de jeugdteams van de gemeenten kunnen verwijzen, verder gelden dezelfde werkwijze en bepalingen. Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, vallen zij weer wel onder de verzekering van de zorgverzekeraar. Vanaf dat moment geldt ook weer het eigen risico.

Onverzekerde zorg 2021
Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg (bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen). De cliënt zal de behandeling voor onverzekerde zorg zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.
Het tarief voor onverzekerde zorg in 2021 dat wij hanteren is 114,41 euro per sessie.

Tarief systeem- en relatietherapie
Voor de systeem- of relatiegesprekken bij Irma Siecker gelden andere tarieven. Soms kan een deel van de behandeling bij Irma Siecker vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve zorg, psychosociale of integratieve behandeling). De tarieven bij de systeemtherapeut (Irma Siecker): 

    Intake: 90 euro
    Behandeling: 70 euro per uur.

    No - show
    Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Het tarief voor no show is € 50,-- per gemiste afspraak. De betalingsvoorwaarden kunt u hier inzien.